News from

Meet the Buyer - Porthmadog

13-Apr-2015

Meet the Buyer - Porthmadog Wynne Construction are hosting a Meet the Buyer event - Friday 1st May 2015 from 9am-12pm at Glaslyn Leisure Centre, Stryd y Llan, Porthmadog, Gwynedd LL49 9HW

Wynne Construction is looking to connect with local businesses in the construction of Ysgol Hafod Lon Newydd in Penrhyndeudraeth, Gwynedd. The new school, for pupils with special educational needs from the Meirionnydd and Dwyfor areas, will benefit from the latest facilities and resources to include modern and well equipped classrooms, a hydrotherapy pool, therapy rooms, sensory equipment, suitable outdoor areas for play and learning as well as a garden and cafÉ. The school is due to open in Autumn 2016 and has been part funded by the Welsh Government through the 21st Century Schools Programme.

Wynne Construction would like to raise awareness of potential opportunities which they are looking to sub-contract within this project and also for future projects on the North Wales £200m Schools and Public Buildings Contractor Framework within the Gwynedd region.

Chris Wynne, Managing Director, Wynne Construction: "As a reputable contractor in North Wales, we are totally committed to supporting the local businesses through the investment of the Contractor Framework and are keen to engage with local companies in readiness for the start of forthcoming projects, including this project for Ysgol Hafod Lon Newydd. The event will provide opportunities for a discussion with our commercial team which should help local companies understand what we are looking for and we encourage new suppliers to attend."

Gwynedd Council's Cabinet Member for Education, Councillor Gareth Thomas said: "Over recent years we have worked with Wynne Construction to deliver several highly successful school building projects, and we know from this experience that they share our commitment to keeping as much of the benefit of such projects in the local economy as possible.

"This latest 'Meet the Buyer' event is a great opportunity for Gwynedd businesses to potentially benefit from the Ysgol Hafod Lon Newydd project and I would strongly recommend that they attend this event and register their interest in becoming sub-contractors or part of the supply chain for goods and materials for the project."

Councillor Sian Gwenllian, Gwynedd Council's Small Business Champion, added: "Small businesses are the lifeblood of the Gwynedd economy, and as a Council we are determined to ensuring that they can benefit fully from major one-off projects like Ysgol Hafod Lon Newydd.

"Wynne Construction, as the main contractor, deserve praise for fully embracing this vision of keeping as much of the benefit of the project locally as possible. We therefore hope that a number of Gwynedd firms come along to the event in Porthmadog to register their interest and find out more about the opportunities available on this multi-million pound project."

To register your interest, please email your name, company, telephone number and type of trade/service to alison@wynneconstruction.co.uk
Sub-contractors are invited to attend between 9am -12pm at Glaslyn Leisure Centre, Porthmadog to meet with the Wynne Construction team. No appointment is necessary.

--------------------------------------------------

Dydd Gwener 1 Mai 2015 o 9am hyd 12pm - Canolfan Hamdden Glaslyn, Stryd y Llan, Porthmadog, Gwynedd LL49 9HW

Mae'r cwmni adeiladu blaenllaw Wynne Construction yn gobeithio dod i gysylltiad  busnesau lleol wrth adeiladu'r Ysgol Hafod Lon Newydd ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd. Bydd yr ysgol newydd, sydd ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig o ardaloedd Meirionnydd a Dwyfor, yn cael budd o'r cyfleusterau a'r adnoddau diweddaraf a fydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth gyda'r offer diweddaraf, pwll hydrotherapi, ystafelloedd therapi, offer synhwyraidd, ardaloedd addas y tu allan ar gyfer chwarae a dysgu ynghyd  gardd a chaffi. Disgwylir i'r ysgol agor yn yr hydref 2016 ac mae wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy'r Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Dymuna Wynne Construction godi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd posibl y maent yn gobeithio'u his-gontractio o fewn y prosiect hwn yn ogystal ag ar gyfer prosiectau eraill ar Fframwaith Contractwyr Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus Gogledd Cymru sydd werth £200m yn rhanbarth Gwynedd.

Dywedodd Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr, Wynne Construction: "Fel contractwr cyfrifol yng ngogledd Cymru, rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi'r busnesau lleol drwy fuddsoddiad y Fframwaith Contractwyr, ac rydym yn awyddus i ddod i gysylltiad  chwmnÏau lleol wrth baratoi ar gyfer dechrau'r prosiectau nesaf, yn cynnwys y prosiect hwn ar gyfer Ysgol Hafod Lon Newydd. Bydd y digwyddiad yn gyfle am drafodaeth gyda'n tÎm masnachol a fydd yn gymorth i gwmnÏau lleol ddeall yr hyn rydym yn chwilio amdano ac rydym yn annog cyflenwyr newydd a rhai presennol i fynychu'r digwyddiad."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg, Cyngor Gwynedd: "Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio gyda Wynne Construction ar sawl prosiect adeilad ysgol sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn, a gwyddom o'r profiad hwn eu bod yn rhannu ein hymrwymiad i gadw gymaint o'r budd o brosiectau o'r fath yn yr economi lleol ag sy'n bosibl.

"Mae'r digwyddiad 'Cwrdd Â'r Prynwr' diweddaraf hwn yn gyfle gwych i fusnesau Gwynedd gael budd posibl o'r prosiect Ysgol Hafod Lon Newydd a byddwn yn argymell yn gryf eu bod yn mynychu'r digwyddiad hwn ac yn cofrestru eu diddordeb mewn bod yn is-gontractwyr neu'n rhan o'r gadwyn gyflenwi ar gyfer nwyddau a deunyddiau i'r prosiect."

Ychwanegodd y Cynghorydd Sian Gwenllian, Pencampwr Busnesau Bach Cyngor Gwynedd: "Busnesau bach yw enaid a chalon economi Gwynedd a fel Cyngor rydym yn benderfynol o sicrhau eu bod yn gallu manteisio yn llawn o brosiectau mawr unigol fel adeiladu'r Ysgol Hafod Lon Newydd.

"Mae Wynne Construction, fel y prif gontractwr, yn haeddu ein clod am ymrwymo yn llawn i'n gweledigaeth o gadw gymaint a sy'n bosib o'r budd o'r prosiect hwn yn lleol. Rydym felly yn gobeithio y bydd nifer o gwmnÏau o Wynedd yn galw heibio'r digwyddiad yma ym Mhorthmadog i gofrestru eu diddordeb ac i ffeindio allan mwy am y cyfleon sydd ar gael fel rhan o'r cynllun hwn."

Er mwyn cofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost gyda'ch enw, eich cwmni, eich rhif ffÔn a'ch math o gwmni/gwasanaeth i alison@wynneconstruction.co.uk. Gwahoddir is-gontractwyr i fynychu rhwng 9am a 12pm yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog i gyfarfod  thÎm Wynne Construction. Nid oes angen gwneud apwyntiad.

 

View Our Latest News - More News From 2015 - View Our Project Sectors

© 2023 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top