News from

Meet the Buyer Event: Holyhead

03-Sep-2015

Meet the Buyer Event: Holyhead Friday 2nd October 2015 from 9am-12pm
Sea Cadets Centre, Prince of Wales Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1YA

Leading construction company Wynne Construction is looking to connect with local businesses in the construction of the new primary school, situated at the existing Ysgol Cybi site in Holyhead. The new £11m school, will accommodate 540 pupils with 70 nursery pupils and benefit from the latest facilities and resources to include modern and well equipped classrooms and suitable outdoor areas for play and learning. The project is due to be completed by December 2016 and has been part funded by the Welsh Government through the 21st Century Schools Programme.

Wynne Construction would like to raise awareness of potential opportunities which they are looking to sub-contract within this project and also for future projects on the North Wales £200m Schools and Public Buildings Contractor Framework within the region.

Chris Wynne, Managing Director, Wynne Construction: "As a reputable contractor in North Wales, we are totally committed to supporting the local businesses through the investment of the Contractor Framework and are keen to engage with local companies in readiness for the start of forthcoming projects, including this project for Anglesey County Council. The event will provide opportunities for a discussion with our commercial team which should help local companies understand what we are looking for and we encourage new suppliers to attend."

To register your interest, please email your Name, Company, Telephone number and type of trade/service to alison@wynneconstruction.co.uk. You will then be given an appointment time to attend and meet the team.

------------------------------------------------------

Cwrdd Â'r Prynwr: Caergybi, Ynys MÔn

Dydd Gwener 2 Hydref 2015 o 9am hyd 12pm
Canolfan Sea Cadets, Ffordd Tywysog Cymru, Caergybi, Ynys MÔn, LL65 1YA

Mae cwmni adeiladu blaenllaw Wynne Construction yn awyddus i gyfarfod  busnesau lleol sydd eisiau ymwnued ag adeiladu'r ysgol gynradd newydd, wedi'i lleoli ar safle Ysgol Cybi presennol yng Nghaergybi. Bydd yr ysgol newydd werth £ 11m gyda lle i 540 o ddisgyblion a 70 o ddisgyblion meithrin. Bydd yr adeilad yn elwa o'r cyfleusterau a'r adnoddau diweddaraf i gynnwys ystafelloedd dosbarth modern a'r offer diweddaraf a mannau awyr agored addas ar gyfer chwarae a dysgu.. Disgwylir i'r ysgol agor yn yr hydref 2016 ac mae wedi'i hariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy'r Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Ugain.

Dymuna Wynne Construction godi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd posibl i is-gontractwyr o fewn y prosiect hwn yn ogystal ag ar gyfer prosiectau eraill ar Fframwaith Contractwyr Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus Gogledd Cymru sydd werth £200m.

Dywed Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr, Wynne Construction: "Fel contractwr cyfrifol yng Ngogledd Cymru, rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi'r busnesau lleol drwy fuddsoddiad y Fframwaith Contractwyr, ac rydym yn awyddus i ddod i gysylltiad  chwmnÏau lleol wrth baratoi ar gyfer dechrau'r prosiectau nesaf, yn cynnwys y prosiect hwn ar gyfer Ynys MÔn. Bydd y digwyddiad yn gyfle am drafodaeth gyda'n tÎm masnachol a fydd yn gymorth i gwmnÏau lleol ddeall yr hyn rydym yn chwilio amdano ac rydym yn annog cyflenwyr newydd a rhai presennol i fynychu'r digwyddiad."

Er mwyn cofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost gyda'ch enw, eich cwmni, eich rhif ffÔn a'r math o gwmni/gwasanaeth i alison@wynneconstruction.co.uk. Yna, byddwch yn cael amser apwyntiad i fynychu a chyfarfod y tÎm.

 

View Our Latest News - More News From 2015 - View Our Project Sectors

© 2023 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top