News from

Design work to commence for schools in Ruthin

11-Mar-2016

Design work to commence for schools in Ruthin Design work to commence for Rhos Street School and Ysgol Pen Barras

Wynne Construction Ltd have been appointed as the contractor to take forward plans to deliver new school buildings and facilities for Rhos Street School and Ysgol Pen Barras in Ruthin. The project is being jointly funded on a 50% basis by Denbighshire County Council and the Welsh Government, through its 21st Century Schools and Education Capital Programme.

Cllr E. Williams said: "I am delighted that work is progressing within the town of Ruthin and we look forward to working collaboratively with Wynne Construction and both school communities. Both Denbighshire and the Welsh Government are continuing to invest in delivering first-class learning environments for the children and young people of Denbighshire."

Chris Wynne, Managing Director, Wynne Construction said: "We are delighted to have been awarded this prestigious contract which represents a significant milestone in the provision of education within Ruthin and Denbighshire. Together with our design partners, we are able to further demonstrate our experience and design expertise in this area."

"With 80% of our supply chain based within the North Wales region, the contract will undoubtedly also provide a welcome boost to the local economy, not only securing existing jobs but also creating a number of new local employment and apprenticeship opportunities. We consider it fortuitous to have good relationships with the local colleges and other supporting agencies and very much look forward to working in partnership with these to maximise on training, employment and work placement opportunities."

This stage of the project will develop the concept design that has been produced following consultation with both school communities over the past several months. It is anticipated that this stage will conclude in July. This would enable construction at the new site to begin at the end of the summer.


-----------------------------------------


Gwaith dylunio yn dechrau ar gyfer Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras

Mae Wynne Construction Ltd wedi eu penodi fel y contractwr i ddatblygu'r cynlluniau i ddarparu adeiladau a chyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras yn Rhuthun. Mae'r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50%gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy ei Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif a Chyfalaf Addysg.

Cyng. E. Williams: "Rwyf yn hapus bod cynnydd yn y gwaith o fewn tref Rhuthun ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ac Wynne Construction a chymuned y ddwy ysgol. Mae Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn darparu amgylchedd addysgol o'r radd flaenaf ar gyfer plant a phobl ifanc Sir Ddinbych."

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Wynne Construction, Chris Wynne: "Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn y cytundeb pwysig hwn sy'n cynrychioli carreg filltir arwyddocaol yn y ddarpariaeth addysg o fewn ardal Rhuthun a Sir Ddinbych. Ynghyd Â'n partneriaid dylunio, rydym yn gallu dangos ein profiad ac arbenigedd dylunio yn y maes hwn."

"Gyda 80% o'n cadwyn gyflenwi wedi'u lleoli o fewn rhanbarth Gogledd Cymru, mae'r cytundeb yn ddi-os hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol, nid yn unig yn sicrhau swyddi presennol ond hefyd yn creu nifer o gyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaeth lleol newydd. Credwn ei bod yn lwcus i gael perthynas dda gyda'r colegau lleol ac asiantaethau cefnogi eraill ac yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth Â'r rhain i wneud y gorau ar gyfleoedd hyfforddi, cyflogaeth a lleoliad gwaith."

Bydd cam yma o'r prosiect yn datblygu'r dyluniad cysyniadol sydd wedi ei greu yn dilyn ymgynghoriad a'r ddwy ysgol dros y misoedd diwethaf. Rhagwelir y bydd y cam yma yn dod i ben ym mis Gorffennaf. Byddai hynny yn galluogi dechrau'r gwaith adeiladu ar y safle newydd cyn diwedd yr haf.

 

View Our Latest News - More News From 2016 - View Our Project Sectors

© 2023 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top