News from

Open Day for parents at Ysgol Hafod Lon

13-Apr-2016

Open Day for parents at Ysgol Hafod Lon Families were invited to find out more about the new school in Penrhyndeudraeth, Gwynedd recently.

More than 50 parents and children visited an open day at Gwynedd Council's new Ysgol Hafod Lon Newydd building, hosted by the new school's contractors Wynne Construction.

The £13m project will replace the existing Ysgol Hafod Lon school in Y Ffor, near Pwllheli, and offer places for pupils with additional learning needs from the Meirionnydd and Dwyfor areas of the county.

The open day gave families an opportunity to find out how the project is progressing, and gave some of the pupils a valuable opportunity to familiarise themselves with the new school building.

Representatives from Wynne Construction were also on hand to share details on remaining work before the school's scheduled completion later this autumn.

The new school will feature modern, well-equipped classrooms, as well as a hydrotherapy pool, therapy rooms, sensory equipment, and outdoor play and learning facilities. A garden and cafÉ will also be built, providing an environment for older children to develop entrepreneurial skills.

The Gwynedd Council project includes a six-bed residential unit providing respite services for pupils at the school and their families, enabling them to receive elements of their care and education closer to their homes in Gwynedd.

Chwilog resident Sian Hughes, a governor at Ysgol Hafod Lon whose son Huw is a pupil at the school, attended the open day with her husband John. Sian said: "We really enjoyed having a chance to look around the school and see how it's progressing. The open day really brought the plans we've seen to life. The new school will provide some fantastic facilities that will make a big difference to a lot of families in Gwynedd. The residential unit is particularly exciting, considering a lot of the pupils have to travel from South Gwynedd to get to school, and it was great to see things like the hydrotherapy pool and entrepreneurial facilities coming together."

Chris Wynne, managing director of Wynne Construction was also on hand and, said: "The Ysgol Hafod Lon Newydd project is our fourth additional learning needs school. It is extremely pleasing and gives us immense pride to be able to deliver such specialist educational buildings. Ysgol Hafod Lon is being built in a fantastic location that I'm sure the children will enjoy, and we're pleased to see work progressing as planned. It was a pleasure to meet some of the families that will directly benefit from the improved facilities the new school will offer."

Donna Rees Roberts, Headteacher at Ysgol Hafod Lon, said: "We are very excited to see how well the new school is developing. The pupils through the school council have been a very important part of the design process right from the beginning and they visit the site regularly to see the progress. It is lovely to see their reaction when they see how their ideas for the building such as the stage in the hall are taking shape."

The school is being developed to BREEAM Excellent standards, meaning it adheres to high standards in sustainable building design, construction and operation, as well as an outstanding environmental performance.

The school has been partly funded by the Welsh Government through the 21st Century Schools Programme and is part of the Welsh Government's £200 million Schools and Public Buildings Contractor Framework for North Wales.


-----------------------------

Cafodd teuluoedd wahoddiad i ddarganfod mwy am yr Ysgol newydd Hafod Lon ym henrhyndeudraeth, Gwynedd, yn ddiweddar.

Yn dilyn gwahoddiad gan y prif gontractwr, Wynne Construction, daeth dros 50 o rieni a phlant i ddiwrnod agored yn adeilad newydd yr ysgol sy'n brosiect Cyngor Gwynedd.

Bydd y cynllun adeiladu gwerth £13m yn cymryd lle'r Ysgol Hafod Lon bresennol yn Y FfÔr ger Pwllheli, a bydd yn cynnig lleoliadau ar gyfer disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol o ardaloedd Meirionnydd a Dwyfor y sir.

Rhoddodd y diwrnod agored gyfle i rieni wybod mwy am sut roedd y cynllun yn datblygu ac yn rhoi cyfle gwerthfawr i rai o ddisgyblion ddod i adnabod yr adeilad a'r awyrgylch newydd.

Roedd cynrychiolwyr o Wynne Construction hefyd wrth law i egluro'r mwy am fanylion y gwaith sy'n parhau cyn y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau yn yr hydref.

Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys dosbarthiadau modern llawn cyfarpar, yn ogystal  phwll hydrotherapi, ystafelloedd therapi, offer synhwyrau a chyfleusterau chwarae a dysgu allanol. Bydd gardd a chaffi hefyd yn cael ei adeiladu, a fydd yn cynnig gofod i blant hŷn ddatblygu sgiliau mentro.

Mae'r cynllun Cyngor Gwynedd yn cynnwys uned breswyl chwe-gwely a fydd yn darparu gwasanaethau preswyl dros dro i ddisgyblion a theuluoedd yr ysgol. Bydd hyn galluogi iddynt dderbyn elfennau o ofal ac addysg yn agosach i'w cartrefi yng Ngwynedd.

Mynychodd Sian Hughes, o ardal Chwilog sydd hefyd yn Llywodraethwr Ysgol Hafod Lon gyda'i gwr a'i mab, Huw, sy'n ddisgybl yn yr ysgol.

Dywedodd Sian: "Roedd yn braf cael cyfle i edrych o gwmpas yr ysgol a gweld sut mae'n datblygu. Daeth y diwrnod agored a'r cynlluniau rydym wedi gweld yn fyw.

"Bydd yr ysgol newydd yn darparu cyfleusterau ffantastig a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i lawer o deuluoedd yng Ngwynedd. Yn benodol, mae'r uned breswyl yn hynod gyffrous, gan ystyried bod rhaid i nifer o ddisgyblion deithio o Dde Gwynedd i gyrraedd ysgol. Mae'n dda gweld pethau fel y pwll hydrotherapi a'r cyfleusterau 'entrepreneuraidd' hefyd yn dod at ei gilydd."

Roedd Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr Wynne Construction hefyd yn bresennol ac meddai: "Ysgol Hafod Lon newydd ydi'r bedwaredd ysgol anghenion ychwanegol i ni adeiladu. Rydym yn hynod fodlon a balch dros ben ein bod yn gallu adeiladu a chyflawni ysgol arbenigol fel hyn.

"Mae Ysgol Hafod Lon yn cael ei adeiladu mewn lleoliad ffantastig lle dwi'n sicr y bydd y plant yn mwynhau ac rydym yn falch o weld gwaith yn datblygu yn unol Â'r cynlluniau.

"Roedd yn bleser cwrdd  rhai o'r teuluoedd fydd yn cael budd uniongyrchol o'r cyfleusterau gwell fydd ar gael yn yr ysgol."

Dywedodd Pennaeth Ysgol Hafod Lon, Donna Rees Roberts: "Mae'n gyffrous gweld sut mae'r ysgol newydd yn datblygu. Mae mewnbwn y disgyblion, drwy'r Cyngor Ysgol, wedi bod yn rhan bwysig iawn yn y broses dylunio o'r dechrau ac maent yn ymweld Â'r safle yn rheolaidd i weld y cynnydd.

"Mae'n braf gweld eu hymateb pan maen nhw'n gweld eu syniadau am yr adeilad fel enghraifft, y llwyfan yn y neuadd, yn dod yn ei flaen."

Mae'r ysgol yn cael ei datblygu i safonau Ardderchog BREEAM, sydd yn golygu cwrdd Â'r safonau uchel mewn cynllunio adeiladau cynaliadwy, adeiladwaith a gweithrediad yn ogystal  pherfformiad amgylcheddol ardderchog.

Mae'r ysgol wedi cael ei ariannu yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy'r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, ac yn rhan o Fframwaith Contractwyr Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus yng Ngogledd Cymru sydd werth £200m.

 

View Our Latest News - More News From 2016 - View Our Project Sectors

© 2023 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top