News from

OW People's Market - Meet the Contractor

23-Jun-2017

OW People's Market - Meet the Contractor Members of the public and tradespeople are invited to an open event which will provide information and updates on a major development in Wrexham town centre - as well as the chance to have their say on the name of the new facility.

An information event will be held at the Guildhall, Wrexham, from 3.30pm until 7.00pm on Monday, July 3 to give attendees an opportunity to find out more about the work being done at the Oriel Wrecsam People's Market on Chester Street.

Contractors Wynne Construction, who are carrying out the revamping of the Peoples Market, are looking to connect with local businesses and self-employed traders who are interested in working on the ongoing refurbishment work.

The work, which began in January this year, will transform the People's Market into a multi-million pound facility incorporating, shops and market stalls, theatre and exhibition space.

The new facility is due to open in the spring of 2018. The open event will enable everyone in the area to come along and view the plans, chat to the team, meet the contractors and find out what will be happening over the coming months and once the centre is opened.

Additionally, the shortlisted names for the centre will be announced and attendees will have the opportunity to be the first to see the proposals and to vote for their favourite.

The public will then be consulted on which name they prefer via social media, websites, events and the press, with the name picked to be announced in September.

Cllr Hugh Jones, Lead Member for Communities, Partnerships Public Protection and Community Safety, said: "I encourage anyone who might have an interest in the OW Peoples Market project to attend this event - particularly self-employed tradespeople in the Wrexham area, who may be able to add their skills and expertise to this project as work progresses.

"We are especially keen to see local businesses benefit from this investment, so it's vital that as many trades businesses as possible attend. Members of the public are also welcome to come along to this event, as they will have the opportunity to see what's been happening on-site through the information provided by representatives."

The project is supported by funding from the Arts Council for Wales, the Welsh Government's Vibrant and Viable Places and Wrexham County Borough Council.

For more information, contact Jade Parry, Regeneration Project Officer, on 01978 315404.

----------------------

Gwahoddiad y cyhoedd a masnachwyr i ddigwyddiad agored a fydd yn darparu gwybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar ddatblygiad mawr yng nghanol tref Wrecsam - yn ogystal â rhoi cyfle iddynt gael dweud eu dweud ar enw i'r cyfleuster newydd.

Bydd digwyddiad gwybodaeth yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref, Wrecsam, o 3.30pm tan 7.00pm ddydd Mawrth, 3 Gorffennaf i roi cyfle i'r mynychwyr ddarganfod mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud ym Marchnad Y Bobl, Oriel Wrecsam ar Stryt Caer.

Mae'r contractwyr, Wynne Construction, sy'n cynnal y gwaith ailwampio ym Marchnad y Bobl, eisiau cysylltu gyda busnesau lleol a masnachwyr hunangyflogedig sydd â diddordeb mewn gweithio ar y gwaith adnewyddu sy'n mynd rhagddo.

Bydd y gwaith a ddechreuodd ym mis Ionawr eleni, yn trawsnewid Marchnad Y Bobl yn gyfleuster gwerth sawl miliwn o bunnau yn cynnwys siopau a stondinau marchnad, theatr a gofod arddangos. Bydd y cyfleuster newydd yn agor yng ngwanwyn 2018.

Bydd y digwyddiad yn galluogi pawb yn yr ardal i ddod draw a gweld y cynlluniau, siarad â'r tîm, cyfarfod y contractwyr a darganfod beth fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf ac unwaith bydd y ganolfan ar agor.

Hefyd, bydd yr enwau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y ganolfan yn cael eu cyhoeddi a bydd gan y rhai sy'n bresennol y cyfle i fod y cyntaf i weld y cynigion ac i bleidleisio ar gyfer eu ffefryn.

Yna ymgynghorir gyda'r cyhoedd ar ba enw sydd orau ganddynt trwy'r cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, digwyddiadau a'r wasg, gyda'r enw'n cael ei gyhoeddi ym mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: "Rwy'n annog unrhyw un sydd â diddordeb ym mhrosiect Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam i ddod i'r digwyddiad hwn - yn enwedig masnachwyr hunangyflogedig yn ardal Wrecsam, a allai ychwanegu eu sgiliau ac arbenigedd i'r prosiect hwn fel yr aiff gwaith yn ei flaen.

"Rydym yn hynod awyddus i weld busnesau lleol yn elwa o'r buddsoddiad hwn, felly mae'n hanfodol bod cymaint â phosibl o fusnesau yn mynychu. Mae croeso i'r cyhoedd ddod draw i'r digwyddiad hwn hefyd, bydd yn gyfle iddynt weld beth sy'n digwydd ar y safle trwy'r wybodaeth a ddarperir gan y cynrychiolwy'."

Cefnogir y prosiect drwy gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru, rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jade Parry, Swyddog Prosiect Adfywio ar 01978 315404.

 

View Our Latest News - More News From 2017 - View Our Project Sectors

© 2023 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top