News from

Wynne Construction to build new special school in Powys

10-May-2021

Wynne Construction to build new special school in Powys Wynne Construction has been awarded the contract by Powys County Council to build a new school for Ysgol Cedewain in Newtown.

The Denbighshire-based company will be required to provide substantial opportunities for local contractors as well as deliver additional community benefits during the scheme’s construction.

Meet the Buyer events will be arranged shortly so that local contractors and suppliers have the opportunity to meet Wynne Construction as part of the scheme.

Work on the £22m project, which will help the council deliver its ambitious Strategy for Transforming Education in Powys, will start in later in the year.

As part of the project, the council will be submitting a full business case in the autumn to the Welsh Government’s 21st Century Schools Capital Programme, which will fund 75 per cent of the development. The remaining 25 per cent of the development will be funded by the council.

This exciting development is also the first construction project that has been tendered by the council that has used the National TOMs Framework – which stands for themes, outcomes and measures – which has been developed to help councils measure the social value outcomes in their contracts.

As part of the development, the new Ysgol Cedewain school will have purpose-built and state-of-the-art facilities including a hydrotherapy pool, sensory and physiotherapy rooms and garden as well as a community cafÉ.

Cllr Phyl Davies, Cabinet Member for Education and Property, said: “We’re delighted that Wynne Construction have been appointed as the lead contractors to build the new school for Ysgol Cedewain. We are committed to transforming education in Powys for all our learners. Not only will these plans help us deliver our ambitious strategy but they are also key elements in transforming and improving additional learning needs provision for our vulnerable learners. The new school will also help us deliver our strategy for The Future of Special Educational Needs (SEN) / Additional Learning Needs (ALN) in Powys, which will guide the transformation of provision for learners with SEN / ALN.

“As part of our Vision 2025, we are committed to providing world-class facilities, especially for our most vulnerable learners. When complete, it will provide an environment where teaching staff can thrive and give vulnerable learners facilities that meets their needs, they benefit from and enables them to enjoy learning. We look forward to working with Wynne Construction for the duration of this project.”

Chair of Governors Graham Owen and Headteacher Russell Cadwallader, said: “This is an exciting time for Ysgol Cedewain and the new school will enable use to support some of the most vulnerable people in Powys. Our pupils deserve access to the best education provision possible and the new school will make this possible.”

Chris Wynne, managing director at Wynne Construction said: “We are very pleased to be working with Powys County Council on the prestigious project and such an important investment in the Additional Learning Needs provision for the region. Throughout the construction of the new school, we will look to leave a lasting legacy, by creating job and training opportunities, working with the local supply chain partners and engaging with the local community and key stakeholders.

“Providing a modern 21st Century School facility where young people can learn and develop in an inspirational environment that serves the local region is paramount and reinforces our commitment to delivering a legacy within Powys. We look forward to getting the project underway."


-------

Dyfarnwyd y contract i Wynne Construction gan Gyngor Sir Powys i adeiladu ysgol newydd i Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd.

Bydd gofyn i’r cwmni, sydd wedi’i leoli yn Sir Dinbych, gynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer contractwyr lleol yn ogystal  chyflawni buddion cymunedol ychwanegol yn ystod gwaith adeiladu’r cynllun.

Bydd digwyddiadau Cwrdd Â’r Prynwr’ yn cael eu trefnu’n fuan fel y caiff contractwyr a chyflenwyr lleol gyfle i gwrdd  Wynne Construction fel rhan o’r cynllun.

Bydd gwaith ar y prosiect £22m, a fydd yn helpu’r cyngor i gyflenwi ei Strategaeth uchelgeisiol ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, yn dechrau’n hwyrach eleni.

Fel rhan o’r prosiect bydd y cyngor yn cyflwyno achos busnes llawn yn yr hydref i Raglen Gyfalaf Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a fydd yn cyllido 75 y cant o’r datblygiad. Bydd y 25 y cant sy’n weddill yn cael ei gyllido gan y cyngor.

Dyma’r prosiect adeiladu cyntaf sydd wedi cael ei dendro gan y Cyngor gan ddefnyddio’r Fframwaith Cenedlaethol ‘TOMs’ sy’n sefyll am y geiriau Saesneg am themÂu, deilliannau a mesurau. Datblygwyd y cynllun hwn i helpu cynghorau i fesur gwerth cymdeithasol eu contractau.

Fel rhan o’r datblygiad, bydd gan Ysgol Cedewain newydd gyfleusterau pwrpasol a’r diweddaraf un gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi, gardd a chaffi cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Addysg ac Eiddo: “Rydym yn falch dros ben bod Wynne Construction wedi cael eu penodi fel prif gontractwyr i adeiladu’r ysgol newydd ar gyfer Ysgol Cedewain. Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid addysg ym Mhowys ar gyfer pob un o’n dysgwyr. Bydd y cynlluniau hyn yn ein helpu i ddatblygu ein strategaeth uchelgeisiol ond maen nhw hefyd yn elfennau allweddol wrth drawsnewid a gwella darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer ein dysgwyr bregus. Bydd yr ysgol newydd hefyd yn ein helpu i gyflenwi ein strategaeth ar gyfer Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys. Bydd hwn yn llywio trawsnewid y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr a chanddynt AAA / ADY.

“Fel rhan o’n Gweledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau gyda’r gorau yn y byd, yn enwedig ar gyfer ein dysgwyr mwyaf hyglwyf. Pan fydd wedi cael ei gwblhau, bydd yn cynnig amgylchedd lle bydd staff addysgu’n gallu ffynnu a bydd yn rhoi cyfleusterau sy’n diwallu anghenion dysgwyr bregus. Bydd y cyfleusterau o fudd iddynt ac yn eu galluogi i fwynhau dysgu. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Wynne Construction am hyd y prosiect hwn.”

Dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr a’r Pennaeth Russell Cadwallader: “Dyma adeg gyffrous i Ysgol Cedewain a bydd yr ysgol newydd yn ein galluogi i gefnogi rhai o’r dysgwyr mwyaf bregus ym Mhowys. Mae ein disgyblion yn haeddu mynediad at y ddarpariaeth addysg orau posib a bydd yr ysgol newydd yn cyflawni hyn.”

Dywedodd Chris Wynne, rheolwr gyfarwyddwr gydag Wynne Construction: “Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys ar y prosiect arbennig hwn sy’n fuddsoddiad mor bwysig i ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer y rhanbarth. Trwy gydol gwaith adeiladu’r ysgol newydd, byddwn yn edrych i adael gwaddol parhaus. Byddwn yn gwneud hyn trwy greu swyddi a chyfleoedd hyfforddiant, gweithio gyda phartneriaid cadwyn gyflenwi lleol, a thrwy ymgysylltu Â’r gymuned leol a rhanddeiliaid allweddol.

“Mae darparu cyfleuster Ysgol 21ain Ganrif fodern lle gall pobl ifanc ddysgu a datblygu mewn amgylchedd sy’n eu hysbrydoli ac sy’n gwasanaethu’r rhanbarth lleol yn hynod bwysig. Mae’n atgyfnerthu ein hymrwymiad i gyflawni gwaddol ym Mhowys. Rydym yn edrych ymlaen at roi cychwyn ar y gwaith.”
 

View Our Latest News - More News From 2021 - View Our Project Sectors

© 2023 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top