News from

Community Benefits scheme pays off for Llanilar school children

08-Feb-2023

Community Benefits scheme pays off for Llanilar school children Pupils at Ysgol Llanilar’s after school club are enjoying the benefits of a Council community scheme supported by Wynne Construction.

We are currently building a new extension at Aberaeron Secondary School, which has resulted in excess wooden pallets and offcuts that have been donated. Along with the help of the Council’s caretaker team, a delivery of the wood was transported to Ysgol Llanilar, where the pupils plan to make bug hotels and outdoor tables in the after school club sessions.

Afterschool club manager at Ysgol Llanilar, Lowri Tudor, was very grateful to receive the materials, stating: “we can’t wait to start building dens and bug houses in our after school club. The children are really looking forward to having fun creating wonderful things with the pallets we received.”

Councillor Wyn Thomas, Cabinet Member with responsibility for Schools, Lifelong Learning and Skills, said: “It is great to see businesses and Council services working together to recycle, develop skills and provide opportunities for our young people.”

As part of the tendering process, and aligning with the Wellbeing of Future Generations Act, contractors must identify what additional social value and community benefits they can deliver within the scope of the contract deliverables. These social value impacts can comprise of employment opportunities, skills and training, apprenticeships and other areas such as sponsorship or donation of staff expertise or resources.

Ceredigion County Council’s Community Benefits lead, Alison Newby, stated: “We are delighted to be working with Wynne Construction on three major school projects across Ceredigion, and we are pleased with their very proactive approach and how their projects offer benefits to the wider community.”

Alison Hourihane, our Social Value Manager, said: “We are really pleased to have donated excess materials from the site to the pupils at Ysgol Llanilar and look forward to seeing photos of the bug hotels. We are always focused on how we can support local organisations and through this initiative we are repurposing materials in the best way possible.”

Ceredigion County Council are keen to hear from any local groups, charities or organisations who would like to be included in our community benefits ‘wish list’. Contact alison.newby@ceredigion.gov.uk for more information.

-----------------------------------------------------------------

Mae disgyblion clwb ar Ôl ysgol Ysgol Llanilar yn mwynhau manteision cynllun cymunedol y Cyngor a gefnogir gan y prif gontractwr Wynne Construction.

Mae'r cwmni ar hyn o bryd yn adeiladu estyniad newydd yn Ysgol Uwchradd Aberaeron. Mae hyn wedi arwain at ormodedd o baletau pren a phren dros ben, sydd wedi'u rhoi i gael eu defnyddio at bwrpas arall. Ynghyd  chymorth tÎm gofalwyr y Cyngor, cludwyd cyflenwad o’r coed i Ysgol Llanilar, lle mae’r disgyblion yn bwriadu gwneud taichwilod (bug hotels) a byrddau yn y sesiynau clwb ar Ôl ysgol.

Roedd Rheolwr clwb ar Ôl ysgol Ysgol Llanilar, Lowri Tudor, yn ddiolchgar iawn i dderbyn y deunyddiau, gan ddweud: “Ni allwn aros i ddechrau adeiladu cuddfannau a thai chwilod yn ein clwb ar Ôl ysgol. Mae’r plant yn edrych ymlaen yn fawr at gael hwyl yn creu pethau bendigedig gyda’r paledi a gawsom.”

Dywedodd y Cynghorydd Wyn Thomas, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau: “Mae’n wych gweld busnesau a gwasanaethau’r Cyngor yn cydweithio i ailgylchu, datblygu sgiliau a darparu cyfleoedd i’n pobl ifanc.”

Fel rhan o’r broses dendro, ac sy’n cyd-fynd  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, rhaid i gontractwyr nodi pa werth cymdeithasol ychwanegol a manteision cymunedol y gallant eu cyflawni o fewn cwmpas yr hyn y gellir eu cyflawni yn y contract. Gall yr effeithiau hyn ar werth cymdeithasol gynnwys cyfleoedd cyflogaeth, sgiliau a hyfforddiant, prentisiaethau a meysydd eraill fel nawdd neu rodd o arbenigedd neu adnoddau staff.

Dywedodd Alison Newby, Arweinydd Budd Cymunedol Cyngor Sir Ceredigion: “Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda Wynne Construction ar dri phrosiect ysgol mawr ar draws Ceredigion. Rydym yn falch o’u hagwedd ragweithiol a sut mae eu prosiectau yn cynnig buddion i’r gymuned ehangach.”

Dywedodd Alison Hourihane, Rheolwr Gwerth Cymdeithasol, Wynne Construction: “Rydym yn falch iawn o fod wedi rhoi deunyddiau dros ben o’r safle i ddisgyblion Ysgol Llanilar ac edrychwn ymlaen at weld lluniau o’r tai chwilod. Rydym bob amser yn canolbwyntio ar sut y gallwn gefnogi sefydliadau lleol a thrwy’r fenter hon rydym yn ail-bwrpasu deunyddiau yn y ffordd orau bosibl.”

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus i glywed gan unrhyw grwpiau, elusennau neu sefydliadau lleol a hoffai gael eu cynnwys yn ein ‘rhestr dymuniadau’ buddion cymunedol. Cysylltwch ag alison.newby@ceredigion.gov.uk am fwy o wybodaeth.


 

View Our Latest News - More News From 2023 - View Our Project Sectors

© 2023 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

Go to top